.. /

^_

M

(■■^

.«^

>

'^x

»^

- t

J^^

/)

L^*

P-riT

- '

> M

r

t^

\ «

t

I

-" \^

/

»X-«4

F

/

; z^' ^A ^ ^

-^ *

;(:>

-7.

~n[NIA]*^E

I

?LANTAE JUNGHufl

iUA

ENUMERATIO PLANTARUM,

WAS

IN INSULIS JAVA ET SUMATRA,

\

I^ETEXIT

FR. JUNGHUHN.

* * 1 -J^r

v\^!rr

I Kt a.

J, ■-'A

uq^4^Vi

nd, oi herb.

Toha.

Mo. Bot. Garden,

LLCiDrM-BATAVUlU.U.

^.

VAKIMIIS ,

A. W. SYTHOFF. I J, B. BAILLIERE,

■^1

§

MDCCCLIII.

ai

n r.

■■-"f:..--*- -t-i--"',^-' --' '--'

.^

/

f ^

PLANTAE JUNGHUHMAIAE.

1 15 5

CONIFERAE.

EIPOSUIT

F. A. G. MIQUEL.

Ho. Bot< Garden.

PINUS LiwN

I

/

1. PINUS MERKUSII, Jungii. et de Vriese. PL Ind. or. fasc. I. p. Tab. I. Pinus Finslavsoniana AVall. licrhP. Bl. Rtmph. Tom. III. p. 210. '

Ilab, in Sumatrae Prov. Battarum; in rtipibus Tana Ilurung ct Tohah. i

DAMMAR A Rumph. Roxb.

1. DAMMARA ALBA Rumpw.

HaL. in Javae ?n. Geile ad 2—4000 pej. alt. (JoNGn.)

/

PODOCARPUS Heret.

1. PODOCARPUS LATIFOLIA, Wall. PL AsiaL rar. I./. p. 2G, Tab. 50. Hook. Land. Joiirn, of Bot, Tom. L- p. 658. Tab. 25. Endl. Synops. Conif, p. 208. Pod.

lalifolia, Blume Emim. II. p. 89,, P. Blumci, EndL L c, /

p. 208. (a. 1847)., P.agalJiifoIia Blum. RumphialomML >

p. 217. (a. 1849 edit.). Tab. 173, baud accurata, gem- ;

mis et foliatura potius Dammaram albam refert. /

Species Blumcana a Wallichinna Iiand diffcrt. Fallax praesertim in Na|i;eiae seclione censenda est diflTerenfia, quae secunduia herbariorum specimjna e sexu vel monoico vel dioico petitur.

y

C)

^.

Ua]j. In Javae mo7iiihus^ v. c. in sjlvis scp!. m. /'fl?i^e7-aw^(7 ad 3000 pc((. alt., in m. Megamendon^ \ncQ\'\s\ Kibima dicta (Jckgh.)

2. PODOCARPUS BRACTEATA, Blum. Emim. L p. 88. (an hue P. polystachya, R. Br. in Horsf. PI Jav. p. 40?)

WAi/m Javae Tv^.Di-eng^ in sylvis «?qiie ad cnciimcn «iiprcnmm «^. Praliu^ in sylvis projje lacum Telaga-paten^nn ^ alibi (.Jcngh.)

Folia video vel plana vel injirijitiibus luviiur rcvolufa, costa in qui- busdam formis supra planiuscula.

Yar. (3 hrevipcs^ Blume Riimphh I, c. p. 214.

Ilab. in Javae distr. Prea7iger in m. Pengrdeitgnn^ 4000 pod. aft.

PODOCARPUS JUNGIIUHNIANA , Miq. (Sect, Eupo^ docarpus)^ foliis undique paten tibus brevissime petio- latis, lineari-Ianccolatis, rectis vel subfalcatis, acuiis vel snbacutis, planis, coriaceis, cosla utrinque prominente, gemmarum perulis exterioribus lanceolatis patuHs, gem- mis masculis vulgo ternis et axillaribus, quandoque ter- minalibus: perulis ovato-rotundalis, concavis, coriaceis, margine scariosis, glabris, amenlis masc. breviter pe- duncuiatis, flaccidis, anthcrarum connectivo brevissimo acuto incurvulo.

llab. in Javae sylvis montams , v. c. freqiicns in sylvis stip. m, Ungn- ra7i^ in 777. Pe?tgale?igan ad 4300 ped. all., inc. lilerak vel Ai-mernk

dlc!a (JUKGE.)

Pntxima -vidclur F. amarae Et. , a qua pcrularum foliiferarum forma lanceolata, amcnlorum niasc. lernorum pedunculis brcvibas, hrac- teis iancculatis carinatis obtcctis, foliis cximie coriaceis, difTcrt et omnino scparanda est , nisi statucre velles cL Bi.cme gcmmas flnrircras masc. obtusas pro foliifcris snmsisse. Atlanicn supcrcsset adliuc amcnlorum ipsoruin discrimen, ut vidctur , sulliciens.

» Arbor procera Orcbideis, Filicibus, Thlljaiuliis, Usneisque obfccta." Rami suppctentes cylindrici, corlice fuscnlo vel licbennm tballis albido- bducto. Rnmnli subvcrlJcillati vel opposifi, stricti, rijjidi, acute ahfrulati, ter foiia anjju;5te sulcati. Folia in rainulis densa, paientJa, sparsa, vix disticba, basi in peliohim brevissimum , 1 ij lin. longnm, antice sulcatum et in suico nervo mediano pcrcursnm, consiricfn, bine propemo- dum se.ssilia diccnda , 2-yulgo circiter 3 vel ct 3^ poll, lonjja, 2|— 3|- vuI^^o3 lia, lata, raro 4 lin. aequantia, recta vel aliquando levissime fal- cata, snbpiingenli-acuta, raro obtusiuscnia , vix unquam ad acuminatam formam tcndcntia, basi in petiolum sensini transcunlia, niai(;Inil)u8 plana vc! levissime incurvula, cnnacca, costa ulrinquc promincnte, supra versus basin convexo-emiucntc, versus apicem depfanafa, subtus versus basin acuta, mox dcplanata, in univer5umaufcm ciassiorcj p;irciu.'Iiyma In sicco fusccsccns,

\

supra fere nigricans. Gemmae tcrminalcs plnveSy primum quaedam oL- fusae videntur, sed liae accurati examinatae, gemmae tnasculae de- prehenduntur; foliiferarum scil., rariorum nunc, joerw/ac lanceolalae carinalae canaliculalae coriaceae patulae sunt. Gemmae masculae vulgo ternae, arcle confertae, sessiles, obovato-glo!)Osae, ima basi bractea lan- cculata utrinque soKtaria caduca instructae, cactcrum bracteis rotundatis margine scariosis nitidis, viscosis? dense imbiicalae. Amenta masc^ lis P. bracteatae similia, sed breviora, flavida, teretia, antheris dense obtecfa, e tuberculo [pedunculo commrmi abbreviatd) vulgo terna, pe-

dunculis brevissimis, ^^ 1 iin. longis, bracicis ovato-rotundatis obtusis vel aculis dense obtectis, sustenta, semipoIJiciiria vel vix longiora, sicci- fa(e nigresccntiaj antherarum sessilium loculi ovoideo-elliptici, laterali- ter deliiiicenles; connectivum bievisslmum ovato-triangulare acutum lu-

curvuluin.

(1) Cui olini generis proprii valorem tribucrc vcUm,

/

!

^

J

^

r

^

4. rODOCARPUS CUPRESSINA , R. Br. Exdl. 1. c. p. 222. (Sect. Dacriicarpus'L^bh,{\)) Pod. imbricata Bl. Enum. I. p. 89., P. Ilorsficldiij Wall.?

Ii,tb. ill Javae inoiilibus excelsioribiis, in m. Tjerimal^ ad 5 6000 ped. all, iq VI. Uni(ar(t/t ad 3 iOOO ped. ait., in Sumalrae re^no Angkola superiojQ ad Luhu-Radja, 5—5800 ped. alt. (Jdiscij.)

Observ. Icon RumphiaeT ah. 172 fig,2. quoad/rwc/WM corrigenda, (lorls seil. alterius rudiuientum omissutn , et receptaculum nimis longum. /

Rami cybndrici, foliis appressis paitini adnatis deplanatis emortuis scabii; ramuli uUinioiuui subpiiinaiim dispositi, filiformi-teretiusculi , termiuales onines aut aceroso-foliati aut foliis nonnalibns instructi, aut parte iuferiore vel superiore fob'is acerosis vel lanceolatiji iuatructi. Ra- ■mitli foliis acerosis instructi, -j b'n. crassi vel teniilores, recti, foliis Janceolalo-triquetris, dorso convexia, antiec concaviiisculis, subspinoso-

niucronatis, 1 \\ lin. longis, basi adnatis, caelerum appressis, 5-fariis, apice incnivulis , infitnis in singulo ramulo qtiain reHqua brevioribus , omni- bus ad basin marginum extcnuatorum levitcr erosulo-denticulalis ve! se- cundum totani loujntudlnem ad lentem erosulis. Folia normalia saepe tanlum 1 2 Iin.*"longa, decurrenti-inserta , in mucroncm subobliquc terminata, ulraque pagina 2 arcis stomatifeiis longitudinabbus, singu- lis e 3 seriebus parallelis conflalis, instrucfa, nervo mediano subtus distincto, saturate viridia, nilida. Ramuli bisce foliis obsiti 1-3 polli- , cares, pinnato-di?posili, ambilu clb'ptico-Ianceolati, ima basi fobis ace- rosis inslrucli. caeterum normalibus patenfibus disticbis densis vel iuibri- , catis, infunis ct su])reniis abbieviatis, nicdiis longioribus, 3 4 lin. Ion- j f;is, -^ vix latis. In pbirimis speciminibns fob'a normalia desunt. Folia nuuquam betcronialla vidi, uti cI. Blume habef.

r

i t

4

Fan ^ cumda.MiQ., ramulis validioribus saepe hetero- mallis ct subcurvatis, foliis acerosis minns appressis, f. normalibus rectiusculis, amenlis masculis subsessili- bus cylindrico-obloiigis , receptaculis foeinin. trifloris , lloribus 2 arbortivis persistenlibus. (1)

Hab. in sylvis circa Di-enrr Javae, in sylvis olrc.i pLinitiem mque in cncn- mine snpremo m. Pralm, m. Tjerimai, ad 5-7000 ped. aU., in m Tan^- /w^««^r^7e« Pensalen^an, Ge^^ , 4-7000 ped. Arborcs saepe socialcl irunco 100—50 ped. alt., 4 crasso; incolis Tjdmara. (Jda'gh.)

flabita equidem ma-is qiMin characferibus a specie, quacum simul occnrrit, d.fFerf. C!. Ulume P. cuprcssinae amenta masc. parvula ter- m.nalia sohtaria, ovoideo-globosa tribuit. Quod si ita esset, hoc cbarac- teie diilerret a nostra var, curvula , cui amenta masc, lateralia sunt hrevtssmie pedzmculata ctjlindnco-ohloiiga ohtusa.

Color paliidinr, partes omnes vaiidiorcs robustiorcs. Rami foliati ut in specie, sed /o//a quibusdam kv(, recfa. Ramuli aceroso-foliati cnv- vuli, non ita pmnato-dispositi, sed subheteromalli, crassiorcs, foliis pauI- lo oDgionbus non ita appressis, bine | lin. crassi. Amenta masc, ra- mulis laferabbus abbreviatis efficiunlurj basis sen pedunculus l— 1 lin Joni^us, foliis acerosis obtecfus sen bractealus; amentmn I'psum 2—3 lin' longum, vix 1 bn. crassum, rectum, obtusum. Antherarum loculi rubl-i- noso-luscab, comiectivo trianijulari acuto crassulo, superne viridule uni- tiervo superati. Amenta feminca in ramulis Jaternlibus omnino recur- Talis dense foliahs terminalia. Receptaculum grumosum, basi foliis lon- Ijiuscubs Circumdalum, apice obliquum. Duo ovula constanter aborti- >a tamquam squamae aequales vel iuaequales persistenlia; rare unum tantum oITonddur. Fructus viaturus ellipsoideo-vcl ovoideo-Iobosus iaevis, apice cnstulatus, \\- lin. aequans, reccptaculo { longlor.

DACRYDIUM Soland.

1. DACRYDIUM JUNGHUHNII, Miq. , arboreum , py-

ramidale, ramis verlicillatis , inforioribus longissimis de lexis, superionbiis crecto-patulis, foliis ramorum aci- cularibus semileretibus appressis, basi dilatata adnalis,

ramiuorum densiuscuh's patabs. ' '' " ' '

gonis, dorso carinalis, amentis

D elatum Bllme Rumphia Tom. III. Tab. 172. B. (fijr. 1 mala) baud Wall. ^ " ''

i

5

A J)' dafo, quod e specinmiihus JFallichiams et eel, IlaoKEivr jcone [Lond. Journ. of Bot. 11. p. 144. Tab. 2) dljudicandam, stirps famosa Suinatrana differt: foUis ramels noa squamacformihus ova(is oblii- sis vel acutis densis suLlmbricalis, scd acicularibus parte aciculari liberis apprpsso-erectis , parte dilatata basilar! adnatis , iis rainuloruin baud (ut in elato) strictis arcuato-innurvulis tevcii-tetragonis , sed bis terve lon- gioribus, gracilioribuS; trjgoais, exsiccaiis triquetris, saturate viridibus.

Hub. in Sitmatrae P/or, Battarum^ in sylvis inlcr Tapanoelt et SUht- don^. alt. 2000 ped. (JcNCH.); in Pe«rt«^? (U'"ai.£ER. cf. BoL Zeit. 1846, p. 757).

» Arbor 30 50 pedes alta, pyramidalis, pulclierrima, ramis vcrti- cillatis, iaferioribus Jongjssiinis , deilexis, superioribus erecto-pafulls. Ha- bitus abietinua. Lcgi m. Decembri. Inc. SambinoerJ^ (Jungh. in sclied.)

Rami suppetentes bipedales , vario modo divisi , ter quaterve rami- ficali. Primarii axes (vix tri-v. quadrienncs statueadi(l) 2 2^ lin. crassi cylindrici, ligno durissinao dense, radiato ncc zonato, medulla tenui fus- cu!a emarcida, extus {rriseo-fiisculi: folia parte inferiors dilatala ad- nata , superiore aclculari-lincar! rJgida erecta subappressa, 2 1 lin. long, libera, dislincta spatia corticis genuini luscesceutis inter se nudantia, serius sensinn emarcida deciduaquc, ita ut cortex laevis plane nudus appareat. TZam/ sequentes alterni , dissiti, sinjjuli alternatiin raniulosi, ramulis siinplicibus vc! ramulosis autbifidis. ^xinmiWonxm secundarto- rum folia paulo densiora quam primariorum, parte libera 2 2^ lin, longa lineari, iis ramulorum fere contbrmia at remotiora. Ramuli uliimi te* nues, dense obtecti foliis arrecio piilulis, basibiis breviter decuirenti-ad- natis corticis quasi velamentum efficlenfibus, inferionbus ia singulo ra- mulo brevioribus, superioribus pedelentim lonijioribus , sumuiis subfas- tigiatis. Folia spirab'Ier {{'^) disposita , in sieco atroviridia, verniceo- jiitida, exsiccatione contracta, bine faeiebus canaliculata , superiora 4—5 lin. longa, filiforrni-linearia, mucronulalo-acutala, incurvula, ilexilia, mar- ginibus acuta, dorso carinata atque in sicco utrinque secus nervuni media- nam scu carinam suico longitudinali, biscrialiter stomatiferOj exarata, antice obiter concavata, plana, aut convex iuscula , utrinque, non procul a margine, biserialiter slomatifera imaque basi gibberis parvuli specie in- crassata. Ramuli superficies inter !»aec folia siriis elevatis e nervo folii partis decurrenti-adnatac et sulculis ex inferslitiis inter bas partes adnatas vacuis, notata est. In quihusdam ramulis gemmae terminahs folia arete incurvo-imbricata vidi , antice iineis duabus elevatis injtructa, liinc

sectione subtetragona.

CI. Blume, /. c. p. 221 folia slirpis sumafratiae G—8 lin. (2) longa

(1) Minime equidem lot vegetallonis annuae periodi qnot axium gradiis stalni pos- sum t , cum ill hoe aliisque Coniferarum gcncrlbus, qaemadmodtim m Casuan- nis, rami ramulitpic , Jiversis foHis inslrucli aliisijne notis dislincti , eodera vegetalionis actn prolrudantnr.

(2) Cel. de Schleghtesdal (Ueher das angclliche baumariigc Lijcopodium von Sumatra, Bot. Zeit. 1846. p. 755) eandcm mcnsuram habet el accu- rale, ut sold, folia describit: » Diesc Blatter des Sambinur sind 6-8

\

■>

/

I

/

J

G

esse periiibcf, in icone colorata autein, secuaJum exsiccata Junguuhnii spe~ citnina facta, 3 5 !in. tantuin aequant. Num spcciinlna ex ins. Bor~ neo, a ol. Blu3IE in T;(b. 172. C. fi^;. 2 (4, S) delineata Imc pertiueant, hauJ . aflirmaveriin. Sin ita , luiuiuie taiiien concludendum , stirpcm Junghulinianam ad Z). elatuni perlinere. Folia euim Bornecnsium spe- ciininutn valde abbreviata fijura sua ab abbreviatis illis stirpis Walllchia- nae adhuc niulluiii difTLTunt.

Quuui autein arboies in Sumatra a cl, Juaguuiin detectae, jainSO 50 pedum allitudiuem atligisscnt, truncis pedem crassis sustentae, mi- nime jMre«/7e5 stirpes voeari possunt, CI. Elume autcm cum Dacrydii elatiiipcrimiruhasjuvemlibiis, (juibus folia lonfjiuscula (adultis squainae- fonui-abbreviata sunt) competunt, cu scopo comparat, ut demonstret ex foliorum longitudine, 6^8, vuljjo 5 liu. (qualis in JiNCiiuiiPiii specie adullae arboris foliis solennis est), cbaiacterera differentialem baud dedu- ccndum esse. (2)

GNETAGEAE.

1. GNETUM GNEMON, Linn. Bl. Rimphia IV, p. 5.

llab, prope JFeltecreden iiis. Java (Jdagii.)

CASUARINEAE

EXPOSl'lT

F, A. G. MIQUEL.

CASUARINA RuMi>n.

1. CASUAIUNI SUMATRAN/V, Jungh. et de Vr. PI IncL or, BoL Tab. I. Miq. Rcvis. crit, Cas. p. 19.

]In. !an^ , elwa ^ llii, brclt , lineallscli , mit weiil^' brciterer Basis aufsitzend, mil elvvas an Jem Zweige herahlaufenilt-n lUnJern, in eine kurzeSpUze, etwas stechende Ziispitzunj; auslaufend, Jer iMittelrierv stark anted hervortrelend mil aach in den Zweifj verlaufendj daher, indem die Kaiider etwas, besonders geij'ea die Spitze hiu , herabjjebogen sind , UHtea zweifurchi^, wahrend die obere Seite mehr flach-convex mit iiur am untcrsten Gmudc etwas vortreteu- ilen Mittclucrven zu sein schrint."

(2) Cf, JuSGH. desrript. in Jtincrc per Sumatram: » Die dickslen Stiimme hattcn ail der Uasis im Durchraesser 1 Fuss und erreichten eine Htihe vonSO'. Sosteht er, schr sdilank und mit wirtelfiiruii^' gestelltcn Zweigen erapori seine ofaereu Aeste sind schief aufwarts ijerichtetj die unterslca hiingen herab uudsiiid sciir laiij, schlank und mehrfarh Vf;raestclt, sich so im Gebiisrhe odcr aufdcm Bo- den hinschlani^elend. Sein Holz riecht terpciiliuarli^' uud breirat wic Kaju- Tuaam." (PiuU5 Alerkusii^

)

7

Hal), in distr. Bailarum Sumalrae (JCPCGH.)

C. nodijlorae Forst., Miq, /. a. i*. 15, ctiiracscrllm varictati rohus' iiori p. 17, quoad ramulos, vaginammque tlcriks aJeo siaiilis, ut sicrilcrn noquaquain quis queal. (lisliDguere. Accuraliori examine instifufo, donlps in universum paulo ohiusiores latinsqne niarginafi in siimntrana slirpe ofFendnntnr. Strobilorum au!em femiveonrm mainrorumj siruclura Ifcot va'ria ratioiie cousiniilium , gravius discrimen csl. Hi eiiim, in sitma^ trana ramis Iriennibus inserli, inullofies inajores, maximi prnpemodum in !olo genere, hracteis crassis vertice concavo Iruncalis, mucronc in dnrso suhsnpcrstlte ,* ulroque latere excnvatis, hracteoUs in corpus oonl- cum connalis, crassis, serins a sc invicem separalis. In C. nodijlora strobili parvuli , ramulis annuis inserli, fere jam maluri invcniuntur.

2. CASUARINA EQUISETJ FOLIA, Forst. Miq. I c:

p. 45. forma denlibus vaginarum 6, 7 vel 8. Cas. litioralis Jungii. Iierh.

liab. ad Itfora Javae propo Batnmfim cl And/oL cu!(a p(iain ad Djorfole'/frr^ inc. Tjemara dicia , in ins. Knrimon , ad Sumatrae litortt j/aludosa prope Padafig^ ad Taj.ciJWeli (Jl^GH.)

Gbscrv, C. Brunoniana Mio. (C. monlana IIorL Bogor.) in Herh, Jckgh. dee3t.

f^

3. CASUARINA JUNGHUHNIANA , Miq., ramulis tore-

tibus levitcr nodulosis, flacciJiuscuIis vel strictiusculis, K dcnsis, simplicibus, 10 ll-sulcato-substriulatis, in sul-

culis pubcrulis, intcrnodiis centimetralibus, vaginarum subtumidarum denlibus 10 11, appressis, Innccolatis^ fusculis, sursum hyalinis ciliolatis, marcesccntibus, amen- tis femineis Ialeralil)us pednnculatis, pedunculos dense bractcatos circiter acquantibus, junioribus dense tomen- tcllis, maturis cUipsoidois utrinque truncatis, vulgo 20- stichis, fuscule pubcrnlis, bracteis lalis abrupte-acumi- natisj bracteolis ellipticis obtusis vel subacutiusculis, dorso oblique subcarinatis. Cas. monlana Jungh. herb.

Ilab. in ins. Java prope Wojiosari^ et in m. VngaraJi., 3 5000 ped. alt, in vertice Kawi ^ m. ScpL. (Jdngu.)

w

Rnmnlis C. qitadn'ralvcnt Lab. refert, sM-obib's mlnoribus ufrinqne Inincatis et bracleolis baud acu(o-pun;;enlibus diilert. Strobilorum indole ad C, giaucam et C. torulosam proximo accedit, vaginarum dentiuni numero autem minorc facile dislingui potest.

Specimina ad JFono&nri lecta maturis sfrobifis onusfa, ramulis (enui- oribus et palbdioribus Insignia, ea ex m, Ungaran auieutis fem. Uorentibus inslructa, ramulos babent crassiores et viridlores.

Spec. m. Ungaran: ramorum rctustiorum ligmtin durum, cortex

8

niijrcsccns, obsolete annuJafus, foliis (amen prorsus deciJuis; m junio-

Tihus folia seu squamae cmortuae passim aclliuc adLaercnt. Rami nas-

ccntes crassiusculi, internodiis conlractis, vaginis laxis incano-tomen-

lellis, dentihus luleolis lonjjiusculis pafulis. Hamuli verticillali densi,

^ i "^*^*^"^ lonjjit. , erecti, recti, flexiles sed strictiusculi, «n/erwo(/m

1 ceutim. lon^Is, inferioribus pauIo brevioribus , 1 1^ millim. crassis,

vaginis tumiduhs luteob's, senstm emarcidis. Omenta feminea nas-

centia et florcfitia c ramis inter ramulos numerosa, verticillala, fe-

mina vel opposila, peduncuUs bracfealis (bracteis lanccolatis pubescen-

tibus) sustcnta, ^ 1 cent. Jonya, cllipsoidea, bracteis imbricatis ovatis

acurainatis, praeter acumen tomenlelh's, dense oblecta. Bracteolae apice

laevifjafo subemnrjfnatae, caeterum lotae tomentellae.

In sp. ex Wonosari: ramuli (cnuiorcs graciliorcs magis nodulosi, tuternodiis inCra vajjinas dislinctius suiculato-striatis suban'TuIalis, sulculis puberis vel glabris. Faginarum deiites 10 vulgoll, lanceolafi, acu- minati, basl fusculi , apice nlfrrcjcrntes vel denique deaibati , ad lenteni erosufo-cib'olati. Strobili maturi biantes, 1^ centim. longi, utrinque Iruncati, ia sinjjnla serie verticali 3 4-flori. Bracteolae parumpcr emersae, intus pallJdc fusculae planae glabrae vel pubcruTae, extus sor- dide cincrco-nigrcsccnfcs. In bractcarum et bractcolarum interstitiis pobcs supcrstes. Amenta masculina omnibus nunc desunt.

CUPUIIFERAE.

EXfOSUlX

F. A. G, MIQUEL.

QUERCUS Linn. (1)

1. QUERCUS ELEGANS, Blum, in Yerh. DaL Gemots/ Tom. IX. p. 208., Flor, Javae, Cupitlif. p. 21. Tab. X.

Ilab. in Javae m. Ujigaran^ m. Pcfigalefignn in planilie alia, ad 4300 ped. Incolis Pasan Kapot, (Jc^GH.J

(1) Hxijns generis species javanicac , a cl. Br.rwE, (nm in Bijdragcn tot dc Flora van Neerl. Indie ^ tnin in Flora Javao fuse .losrriplae ct iconlhns illuslra- tae, aegre saepe discriminandae cum et ipsae species pro aetate et statio- iiibiKs luJant, cupulae glanJisfpic forma per varia evolutionis stadia perquaia diversa offendalnr et specimitia completa in Herliariis raro adsiiit nee Blumbo semper ad manns fnisse videanlnr, Plnrcs insiiper species sibi aJeo similes, ut nou nisi c perfectis ct complcUs speciminibus tato ([neant distingui.

r'

9

2. QUERCUS INDlJTA , BlL-m. /. c. n. 220. Flor. Jav I. c. 1). 23. Tab. XII.

II^l). in Jfwae monimiis, m m. Ungnrati, 3—5000 pcd. all., \r\ m. C^tJe atl candom all. , in m. Pe^iggfthngan alt. 4000 pcd. ; iiicolis Kt-Passan. (Jdagh.)

3. QUERCUS THELECARPA, Miq., rannilis, petiolis, foliis subtus, stipulisque albiJo-sublepidotulis, foliis aU-ernis, obloiigis vel elliplicis acuminatis, basi latiuscula sccus petioluni acute brevi-protractis, integerrimis, crasse co- riaceis, vcnulis 8"'«— 10"!^ fusculis arcaato^paliilis, sti- pulis caducis, cnpulae semiglobosae vel maturae depla- uato-acetabuliformis extus sqiiamulosae (squamulis tri- gonis subpatulis tomentcllis) margine integerrimo acu- tiusculo^ vel obluso, facie interna tcncre apprcsse pi- losa, disco centrali convexiusciilo, glaiulibiis ovoideis baud raro subobliquis, basi derasis, caeterum striatis, in apicuhim pilosulum, ex ore suo Iruncato sligmatis vesl- ligia exserentem, produclis*

Ilab. in Javae jnoiitibus ^ incolis Passmi Sitsu dicta. (JCNCn.)

Wosfra species probabiliter est Q, psendomohicca, Birir. var P- Flor, Javae I, c. p. 15, uh ipsa spcnie nutem notis propositls et pracsfilira {jlonflum forma salf.s \khtuv dinTeire. -- Rami m sicco atrofusci, lU ia Q. laun'folia alLido-Ienticellosi , alii plane t\[\nc:\u\c$, junior es et ra^ «*«/?' acule anfrulati. Petioli 2—3 lin. lonjji, snl)cylindrici , cra«si, an- lice anrruste sufcati. Folia vol plane clliptica ve! oblon^ra, rifjidc eras- soqMe rnrincen, snpra nitlda, lacvla, eosla et eostulis elevatis notala, sub- abmple in ocnrneri brcvluscuJum oblusiusculum dcsincniia, basi ipsa \\k unquam i»l»fusa, sed vuljjo brevi-acuta, snbdis in sicco cJnerco-pallida, cosra, venis vcnulisfpie et marginibus fusculis picta, 4—7 poll. lonf^a, IJ ^\ vix 3 poll. lala. Ramcnta\^r\Qcoh\^, coriacea, saepe densa. Cii* pulae in spicis fcmincis sparsae, seniifjiobnsae vel acelabuliformcs, squa- rnulis adnatis, apice tanlum llbciis, rusco-jrisco-loincnfellae, demuin pol-

licc laliorrs, disco lato, Claudes -J— 1 poll. lon^ae, slriulal^ie, nilidac, orunino einersac.

Far. /3. augustata. Quercus angustata, Blum, in VcrL Dai. Genoots.Tom. IX. p. 212. Flor, Javae L c. p. iU. Tab. VJI.

Hab. in Javae m, Peiiggalengmi (JcNcn.)

Adnotaiio. Q, molucca^ W. , Q. pseudo-vtohtcca, Bl., Q. tliclccarpa et ejus vartet, in ip,«o solo natali accuraliorc examine ornnino adlinc

illuslrnndac; omnes sibi similes ipsacque vario iiiodo variabiles esse videntur,

2

>

10

4. OUERCUS PRUINOSA , Blum, in Yerk, Baicw. Gc nootscL Tom. IX. p. 217. Bijdr. Tom. X. p. 521. Fl.

Javae Cupidif. p. 9. Tab. L

Similliiiia ct valde afGnis est Q. sundaicac , Bl. et vjx nisi pube dcnsiore stellato-lomeotosa in foliis ramiilittque junioribus, dilFene vi- de (up.

Arhnrcs rnsfae, 80 120 pedes alfne, in sylvis montanis Javae ^ V. c. in m. Merapt latore midit. ad 3 5000 pcd., in m, V^ngaran usque ad 500 pcd. infca cacumcn, sylvani dcnsam constilucntes Irijinlu pedes altam, truncis brevibus curvatis, coma fusco-viridi (Ju.^G^.).

5. QUERCTJS SUNDAICA, Blum. Bijdr. I c. p. 520. Fl Javae L c. p. 4. Tab. II. ct pracsc/iim ^Tab. III.

Affiius etiam Q, pclUdae^ Bl. Fruetus maluri oniniiio lis Q> pruinosae similes et inajores quam quos c!, Bl. in Tab. III. probabili- ter immaturos delineavif,

Ilab. in Javae montanis^ in'w*. Peiiggale7ig(in^ in m. Prau usque ad cacumcn (Jc>Gn.)

G. QUERCLS GLABERRIMA, Blum, in VerL Bat Ge-

noolsch. Tom. IX. p. 210 cum fig. Flora Javae L c, p. 19. Tab. VIII. Q. pseudo-molucca, Jungii. Ilerh. ncc Bl.

Q, glabra, Tai>B., ct' j^. sptcata^ Smith, cum bac ulfro comparentur. -^

ILib. in hix. Snmntra in dlstr. Angkola sup. ad Tobhi^^ usque 2000 pcd. alt., in sylvis (Jcclivium nierid. Luhu Radja uf;qiie 3 4000 ped. alt., in Javae m. Uagara^i^ incolis TJnv^ho apjicllala (Jocn.)

7. QUERCUS PLACENTARFA, Blum. Fl. Javae. c. p. 17. Tab. IX. Q. deprcssa, Ej. in liatav. Gcnootsch. Tom. IX. p. 209. Tab. J.

Ilab, in Javae m. Pe?iggnlejigan^ Di-eng, inc. Ki-PassanSusu. (JcNCH.)

8. QUERCUS LINEATA, Blu.m. Bijdr. Tom. X. p. 523. FL Jav. h c, p. 32. Tab. XIX, inprimis pj, inf,

llab. in st^lvis m. PenggaleJigaJt Javae. (JcNGH.)

Spcclmina florcntia fobis cum icone laudata satis congrua» attamen folia basi latiora et adulta fere glabra, in siccis subtus lusccscenlia. Spicae mftscnlae c ramulis novctiis axillares et extra-axillares, pani-

calafae, tcnerae, puberulae, 1— l|-fol]icarc8. Flares gemfni vel terni

^essilcs, singuli bractea ovato-rotundala concava pilosa suflubi , brae-

teoli^ Inteob's; pe/"/^o?H*«w mcmbranacenin^ lobis 3 exlcrioribus conca-

N

11

vioribuSj 3 inlerioriLus rotuuJatIs, membranaccis , marf;inii)us viHosuIis, Filamenta 12? Femineae spicae salitariae, rigidac, glabriores. Flores gcmini vel solitarii scssilcs. Bracteae ut in mare. Squamulae cum pcri^onio vlllosulae. Stigmata ina chYRio-cyVindvlcaj oLlusa, lacvia, ni- tida, divaricata, longiuscula. -

9. QUERCUS POLYNEURA, Miq., geramis ramulis fo- liisque nascentibus aureo-hirtis, ramulis punctalis, fo- liis sparsis versus ramulorum apicem conferlis subver- licillalis, breviter peliolatis, obverse lanceolato-oblongis longiuscule obtuse acuminalis, basi acutis, integcrri- mis vel supcrne repandulis, pergamaceo-coriaceis, supra glabris, sublus (in sicco) carneo-glaucis, adultis glabris, 14no 20"0'CostuIalis5 costulis parallelis validis erecLo- patcntibus crebro Iciiuiler reliculatis, cupulis juveiiili- bus (in spicis brevibus) turbinatis, basi bracteis am- plexis, fusco-villosis, perigonio pilosulo, sligmalibus Iribus teretibus rccurvulisj apice extrorsuni subincras- satis, emarginatis«

Ilab. in Javae inontibus •, inc. Ki-Vhter dicla. (JcNcn.)

Rami fusccsccntes , crebris leolicellls asperuH. PctioU in sicco fusci,

semiteretes, canaliculali, 2 3^ bn. lonjji, basi inccassati. Folia supra lacvia nitida, ncrvi.^, practcr nicdiurn ad basin, indislinctis, subtus eras-

^ius costulata, pruinosa-jlauccscentia, 3— 5^ raro-7 poll. Ion ja , 1-vulgo

1| 2, rapo 2j lata. Cupiilae denso viilo fuscae» medio obiter annu- lalac , crassac. Perigonium ovoidcum , ore stibfridcntato rcpanclulnm.

10. QUERCUS LAURIFOLIA, Miq. ramulis, peliolis, fo- liis subtus, stipulis ct spicis fern., tencre sublepido- lis, foliis oblongo-lanccolatis acuniinatis, basi acutis, iutegerrimis (senilibus sub lenle lacero-crenulatis), co- riaceis, supra glabris, subtus glauco-pallidis demum gla- bris, venisque costalibus 16"'^ <^Qn\s paiule ereclis ante marginem unitis, stipulis lanceolatis carinatis co- riaceis diutius pcrsistentibus, spicis sessilibus, mas- culis tomentello-pubesccnlibus, floribus ternis, brac- tea sin^ulo gionicmlo una lanceolata, perigonio de-

presso-gToboso irregulariter G-fido intus villosulo, ova rii rudiraento globoso albo-birto, staminibus 12 cx- sertis, cupulis immaturis super spicas breves sparsis lepidolulis ovoidco-globosis , (c bracteis connatis iui-

12

Lricatis, annulatis) ore inlogris, ovarium totum inclu- dentibus, perigonii ore irregulariter 3— 5-deuliculato, stigmalibus brevibus cylindricis obtusis vix exsertiSj glande laevi.

Ilab. in Juvae wt. Geilc ^ 3 5000 pcJ. alt., in m. Tiuf^huhan-Prau 80OO ped. alt., m. Jul. cum ir. iimnal. (JCiNGH.)

llami ijlabri, albido lenticellosi; ramuli anjjulati, saepe fasclculali ct Lasi ramcntis slipuiacois vcstiti, Pctioli scmilerctcs, antice subca- naliculati, dorso versus basin inciassali, 2 4 lin. lonj. Folia in sicco supra viridia , ad Icutem icLicuIaio-iinprcssa , cosla subclcvata , coslulis subcanaliculatis, sublus albidu-jjlaucescentia , cosla costuliisque fusculis

nolata, 42-rere 7, vuljo 6 6^ poll, lonfja, Ij, 1-|-— 2 vix latiora.

Stipulae coiiaceae, pcrsistenles, petioli Jonglludiuc. Spicae inaies 2 2\~ ])ollicarcs, axillares, solitariae , [jlomciulato-dcnsiflorae, ^JfoW^w* lernis vel raro solitariis , hracteis stipulis simiiibus, sed brevioribus. Periqo- niuvi mcmbranaccum irregulariter dentatum, pubcrulum, iutus pilo- iinni. Functus pisi vel uucis avellanae nunc magnitudine.

11. QUEIICUS VAIUNGAEFOLIA , Miq., foliis lanceolalo^ vel elliplico-oblongis acuminalis, basi acutis, intoger- rimis, crasse coriaceis, supra nitidis glaberrimis, cosla iq suico obsolete applanala, nascenlibus sub- tus lepidolulis mox glabris, costa proniinente (in sicco fusco-purpurascente), venis circiler duodenis ar- cuato-patulis subobsolelis teneris coloratis tenerrimcque rcticulatis, slipulis caducis, spicis masculis vel andro- jT^ynis in apice ramulorum, composilis, interruptis, cum lloribus sessilibus ternis quinisve bracleisque, lepidole fusco-incano-lomcntellis , perigonii globosi scxfidi lo- bis ovalibus lomentello-lepidoliSj staminibus 12 exser- lis, ovarii rudiniento cenlrali globoso tonicntcllo, flori- bus fcmineis solitariis, stigmalibus brevissimis.

Ilab. in Juvae m. Pe?i^galenga?i^ ad all, 4000 ped, (JcKGH.)

Rami cinerei lentJcellosi j ramuli suhanffnhli purpurascentes. Petioli subsemiteretcs, antice connivcnti-sulcati, in sicco (usco-purpufoi, 2— 3 lin.

lonjj. Folia densa, 2J 3 poll, longa, 6 8 lin. lata. Spicae ple- luinque bipoliicares, vel mares vel androgynae, inferne femincae. Flares feminei solilarii, bractea lanceolata ad basin et seiniovatis latcralibus. JnvoUicrnm bractcolatuin. Perigonium exsertuni ovaluin obsolete 6-« 4cn!atura. Stigmata brevissima , oLtusa , nitida.

13

CASTAISEA TouurvEF.

1. CASTANEA ARGENTEA, Blum. Bijdr. Fl Ned Intl. X. p. 575. Flor. Jav, Ciipulif, p. 45, Tab. 21.

Ilab, in Javae mofitcniis v, c. in m. Plaivn?igan^ atbor SO-pcdalis Sara7iga7i dicta. (Jciscn.)

Var, /3. foliis crassloribus lalioribus, vcnis costalibus for- lioribuSj patenlioribus, spicis crassioribus.

llab. in m. Ungaraii^ PenggaleiigaHy 4300 |)cJ. alt., incolis Sarang Buroiig dicla. (JL^CIl.)

2. CASTANEA JAVANICA, Blum. Flor, Jav. I c. p. 44. Tab. 20.

Hab, in Javae m, Pengga^engan^ inc. Kalimorrot. (JcNGH.)

Yar. monlana^ ojusd. Ibidem, inc. Ki-hiur dicta. (Juxgii.) Differt praesertim foliorum forma ct spicis mascuiis den- sioribuS; fulvescenti-canis.

3. CASTANEA TUNGURRUT, Blum. Bijdr, X. p. 525. Flor, Javae I. c. p. 42. Tab. 22. Folia in supp. basi rolundiora,

Uab. in stjlvis m. Penggalengan Javae ^ all. 4300 ped. (JPNGn.)

CALLAEOGARPUS Miq. nov. gen.

Flores fcmhici spicali, lernato-fasciculati, fasciculo sin- gulo basi bractea suHulto, bracteolarum parlim coali- larum serie amplexo. Flores bracleolali. Perujonhim ovoideum, ore minute dcnliculalum, ovario adbaercns. Oyam/m triloculare. Stigmata 5, raro 2, brevia, laevia, tcrctia, oblusa, anlice sulculata. Niix lignosa e sin- gulo fasciculo orta, subglobosa (apicc vulgo sligniali- bus tribus coronala) exlus tuberculis subconicis cris- tato-aggrcgatis (per Ires areas fere dispositis) inslructa, trinucleataj indeliiscens? Nuclei (castaneifurmes) ovoi- deo-compressi , pericarpio castaneo-fusco, coriaceOj basi deraso, unus vulgo major, 2 minores, pilosuli . . . - - Arbor J foliis alternis integerrimis, spicae femineae axi

lignoso, floribus dissilis parvulis. ;:::: Fl. luasc. nondum

cogniti.

14

CALLAEOCARPUS SUMATRANA, Hab. in Suma^ irae distr. Anghola Siiperiore. (Jungii.)

Specimen mancum feniineum submaturuin lanlum suppelit. Cortea; ramoruui annosorum fuscus rimosus leiiticellosus. RamuH junioi-cs in sicco atrofusri, olabri, an.nih.ti. PetioH 4-6 lln. long subscmite- rctcs. Folia elliptica v. eltlptico-oblonrja, utrinqne acuta vel apice ob- liisala, inte-errlma, fiiabra, laevia, costa udinque, pracscrtim subtus, piomincntc, vcriis dcnis vel duodenis arcuatis erccto-])atubs utriiiqne pro- fninulis, 4-G poll. loMga, 11-2|, vulgo 2 poll, lata Gemmae axil- lapcs parvulne pcrulaceae. Slipidae caducae. Spjcae 4— 5-po!I.cares, li^rnosap. Flornm fasciculi rcmoli, pluros steriles, nullum buclum promeules. Bractca sub sin-ulo fasciculo coriacea, ovata. Bractcolae lasciculum circumdautes eobreviores, alias plures angustiores Imeares, pilosulas includnnt. Flores singuli broclcolis cxibbus slipali. J en- \ronium puberum, ore denticulatum. Fiuctus polliccm crassus , irregu- larilcr sub-lobosus, faciebus Iribus prominentionbus cnslife:'is, cnstis baud altis," oblique borizontaliter per series dispositis; earum lubercula ovali-oonica, brevia , oblusa. Puiamen duro-cellulosum , in valvas baud ficparabile, uniloculare. Nuclei fusci castaneilbmies, immaturi.

PIPERACEAE

tX PC SUIT

F. A. G. MIQUEL

PEPEROMIA Ruiz, et Pav.

1. PEPEROMIA EXIGUA, Miq. SijsL Pip. p. 77.

Hab. in muris 7/1. Cede ins. Java. (JcNCH.)

T.ja$dem forma major (Piper hyalinum Wall.). Ibidem,

2. PEPEROMIA LAEVIFOLIA, Miq. /. c. p. 107.

Ilab. pseiido- parasitica super arborum Iruncos in sylvis «i. Merapijavac^ 3_4000 ped. alt. (JcNGH.)

5. PEPEHO^IIA RECURVATA, Miq., I c p. 1^2; forma mngis conlracla, iulernodiis brevioribus pilosioribus, fo-

liis niiuoribus.

in

llab. In (riincts arboriim in sylvis w. Pimggeravgo Javae , iij SOCO pcJ, all., m. Nov. (JciNgu.) ' ^

4 PEPEROMIA JAVANICA, MiQ., carnosa, basi radicans adsccridens, caeterum erecta ramosa, foliis adullis snb- tus villosule pubescentibus, plcrumquc lernis, breviter peliolalis, crassius carnosis, supra nascenlibus pube- rulis, adultis glabrisj obsolete Irinerviis et pellucido- punctulalis , infimis minoribus rotundatis , reliquis rliombeo-ellipticis obtnsiusculis, basi aculiusculis, amen- lis termiiialibus in pedunculo communi ternis quinisve brevibus remotifloris.

Hub. in Jatae m.Uvgarayf^ 3— 4CC0 ped. a!f., incoMs i'o^C-o did.i. (Ic^cn.)

Sj^ecies prope P, towcntosa^n, praeserilm far. cantosam I c. p. 143 insereiida. Plania {-kvG 1 pedcm aha, basi riuda radicjins, interno- diis eIon(T<ifis, supetne rarnosa , inrernodiis brcvloilLus, rajw?^ oppo>ilis ve! verticiilatis, cylindricis , crassiusculls. PctioU 1 lin. loiigi vel bre- TJorcs, dense biili. Folia inf.riora parva, subiolunda, parlim deci- dua, reliqua dupio niajora, 4-vulgo 6 lin. Inngn , 3— 4 J lata, ulplu- rimum ibombco-elliptica vel elliplJca. Jmenta juniora 2—3 lin. Junjja, glabra, (crna vcl quina, opposila. Btactcae pehatae, more ^^ciurU siibro- lundae. Ovarium ovoidcum, stigmatc terminali. Stamina 2 laleialia.

5. PEPEROMIA JUNGIIUHMANA, Miq., crassc carno- sa,^ e basi adscendenti-erccla , ramulis jnnioribus pube- rulis foliisque prope marginem utrinque rarilcr pu- bcris glabrescenlibus, bis breviter petiolalis, ternis, el- lipticis vel sublanceolato-clliplicis obtiisiuscnhs , basi obtusiusculis, carnosis, glandutose punctatis, uninerviis vel venula utrinque e basi subtrinerviis, amentis bre- viter pedunculatis validis cylindricis, sursuni paullo in- crassatis, in ramulorum npice ternis vel, foliis depau- peratis, paniciiiato-confertis, floribus densissimis senii-im- niersis, baccis ovoideis punctulalis semi cmcrsis.

Ilal>. in Javae regione Djampa/ig, ad occidcnlem iinus Wijnloopshaaiy in planitic, (JcAGJi.)

Stirps |— -|-ped. al(a, robusta. Petioli entice canalicniali, Imcam lon<ji. Folia cra.ssa , suhdis nervo validinsculo mediano, utrinque sub- atlenuafa, std ap[ce obtusiuscula |— i| poll, lon^ja , 2^—4 lin. lara. Pedunculi 2—4 bn. lonjji , frb.bn, e tenuiore basi ?ni>uin allquid in- crassali. Amenta li-vuI;;o 2] poll. lonij., I bn. crassa.

r

IG

POTHOMORPHE MiQ.

r

1. POTHOMORl'IIE SUBPELTATA, Miq. I. c. p. 213.

llab in Sumntrae regione Tohhig ^ (crra Battarum ^ A7ighola Sup. (JuKGH.)

YtArbor 20 30 pedalis/' quae maxima Imjus speciei dimcnsio, quae milii innotuit. Folia quandoque lo-nci'via. Alioquin noa dilFcrt.

CHAVIGiV Miq.

1. ClIAVICA MACROSTACIIYA, Miq. /. c. p. 256.

Uab. in Javae m. Ungaraii^ in sylvis inf. m, IVills ^ in aiboribus sc.in- dcns. (Jdkgh.)

2. CIIAVICA SARMENTOSA, Miq. /. c. p. 242.

Ibib. fern, in coMibus calcareis PaUmannn Javae ^ masc. in sylvaticis

prope Padcmg Sumattfte. (Jc^G^.J

3. CIIAVICA WALLICHII, Miq. /. c. p. 254. fern.

Hiib. in Javae m. XJngaran^ Merapu (JcNGH.)

A. sp. "VYallicliIanis abludit {jiabrilic ct fob'orum teneriore compnjjc divcrsam tainen spociem vix cfllciat.

4. CHAVICxV OFFICINARUM, Miq. h c. p. 23G.

Ilab in Jdva. propo Wellevieden. ad sppcs lon.'^c ropens, in m. Gunun^ Gampin<r proyp Jogja/,dritt., iibi rupes cum aliis stirpibiis donsc obdiicil, fniliccni deccinpcdaUMn sisk'ns, accrriiniim oJorpm aromnlicuni spirans. (JCKGH.)

5. CIIAVICA FRUSTRATA, Miq., rarmilis, peliolis, foliis

snbtiis in norvis, peduncuHs, siibincano-pubcrulis, foliis breviter peliolalis, ovato-oblongis vel siiperioribus bn- ceolalo-oblongis, acuminatis, basi inaequali levitcr, cor- ilatis vel subauriculalis, subnovcmplinerviis, supra gla- brisy membranaceis, pellucido-punctatis, senescenlibus vix coriaceis vel rugosis, slipulis membranaceis lan- ceolalis siibglabns, a'menlis femincis longe pcdunculalis elongatis, subcrcctis, bracleis breviter pedicellato-pel- latis suborbicularibus carnosis glaberrimis, stigmati- bus 3-raro 4 ovatis.

Uab. in Javae nu I'ngarau ad 3—5000 ped. alf. incolis Krouang dicla. (JcWGD.)

Prope Ch. Blimei, Miq. /. c. p. 247 Inscrcnda, pube, folioram ncrvatione, glandulis caot. haud difficili ne[;olio disccrnenda. Rami

^

*-

\

'S

17

glabrafi , sfrlulali , internodiis 2\ —1 poll. longls. Peiioli anlice sulcati, 3 lin. longi, pllosi, glabrescentcs. Folia 6 5 poll. longa , 2^ 2 J- lata, superlora arifjusliora j nervis 3 mcdils fore ad apiccni due- tis, paullo supra basin, reliquis e basi oitis, iiifimis tcnuissiniis, subtus laxe reticulatis. Stipida 1 poll. ali«»jnid brevior. Pedunculi 1 \\ pol!., anicnta6 7 poll. lonjjn. Haccae pnucnc perfecfae, obpyraiiiidalae, infra apicem convexiuijculum submargiiiatae. Ovariis fere omniburi aborticuti- bus , amenta matura tenuiora quam in cougeueribus esse solent.

CUBEBA MiQ.

1. CUBEBA CANINA, Miq. /. c. p. 293. In. m. Gedd

Javae. (Jungii.)

PIPER Lira.

1. PIPER SULCATUM, Bl. Miq. I. c. p. 524.

Hah. ill sylvis «e. Merapi Javae ^ in arboiibus scandens (Jcnch.) Folia supra etiam sub exsiccaiioae njjrcscunt.

MULDERA MiQ.

1. MULDERA CORDATA, Mro., glabra, foliis roiundnto- ovaLis Lrevitcr acute acuminalis subarquilateris, basi cordatis, coriaceis, novcmpliiierviis, nervis prneler tros niedios e basi ortis, anientis femincis brevibus loii- giuscule peduiiculatis, nascentibus tctiere puberulis, gibhcruni labiis ore puberis, intus pilosis, inferioro convexiorc, stigmalibus qualuor.

llab. \n Juvae m. Uitgaraji, alL ad 3 4000 pcd. , iiicolJs Gaclong Lu- mut dicla. (Jd.\GB.)

Speclalissima inter congcnetes. Caules scandentes cyiindiici strlu- lati. PctioU crassi , 1 2, superiorcs \ poll, loti;ji, antioe canalicuJ;iti. Folia S 5 pull. lorif^a, 7 5 lata, pro(Jc basin subinaoquihitcra , lobis sinuquc rolundalis, suprcina basi concavo-truncata, vu!;j;o O-pIi-, raro 7-pli- vel subll~pli ucrvia , nervis infiinis brevi.siifinis , 3 niedris per ana.'<(omo8cs ad aplcom subjicrducds ; anastomoses paicae laxac. St/'pulae 5 lin. lonjae, coriaceae, carinafo-lanceobitae iipice subpuborulae. Pcduii- ciili fenues, 6—8 lin., amenta f.orcnti a \\ poll, lon^ja, reeta vel sub- curvula; flores subdislantcs.

3

18 2. MILDERA RECUR VA, Miq. I c. p. 342.

Ilab. in sylvis m. Merapi Javae ^ in arboribiis scandens. (JcNGH.)

Amenta fern. masc. puberulo-lomcntelia.

U R T I C E A E.

EXPO SUIT

r. A. G. MIQUEL.

ELATOSTEMMA Forst. (1)

1. ELATOSTEMMA JUNGHUIINIANUM, Miq., frutescens,

foliis alternis brevissime petiolatis, iiiaequilateraliler el- lipticis longe abrupte acuminatis, basi leviter inaequali obtusis vel aculis iutegerrimisque, caeterum grosse ser- ratis, (pilis adnafis) utrinque slriulatis, subtus in ner- Tis subhirtcllis, trinerviis parceque venosis, glomerulis composilis vulgo geminis, uno axillari, altero oppositi- folio et folio abortivo bilobulato suffulto, floribus pedi- cellatis hirtellis quinqucfidis, masculis cum pistilii ru- dimento.

Ilab. in Sumatrae sylvis ad Huroln, m. Oct.; ad Lubu liaJja m Aug* Ida superiore, 5 5800' pcd. alt. (Jcngu.)

Fnitex 3 5-pedalis, ramis subangulatis , adultiorlbus glabris, ju- nioribus subpilosalis. Petioli semiteretes IJ- lia. longi. Folia mem- Lranacea, factu asperiuscula, supra in sicco nijrescentia, subtus fuscula, ad lentem ulrinquc rariter striidata, subtus super nervos setulis tenui- Lus appressis instrucla, glabrcscentla, obovato-vel elliptico-suboblonga, tri-vcl sabtriplinervia, 5—6 vel 7 poll. longa, 2— 2 J lata. Slipulae filiformi-lincares caducae carinatae birtellae, marginibus glabrae. Flo- rum crlomeruli lobati, Florcs feminei iix sp. sjip. prorsus desunt.

(1) Procris BitjK, Bijdr, parlim Comhers. msjorem partem a J Bochmeriam spertatis.

y

y

19

ngi

2. ELATOSTEMMA FRDTESCENS, Hassk. mss. in y HorL Dogor. alt, p. 79. Procris fruiescen' , Bl Bijdrag, p. 510. ■>

In Javae m, I'ngaran, 3 5000 pcd. alf. Inc. Kandel. (Jdhgf.) ^

Rami e cauls radicante rcpcnfe frutescente, erecti, parce ramosi cmssi, glabri, in sicco pallidi, cortice laevi socedonte. Folia allerua Lrcviter petiolata, iiiaequiialeraliter ohovato-oblonfja oblique longe acu- minata, basi inaequali acutiuscula vel obmsa intejerrimaque, caeteruai denlicuIato-seri'a(a, ia acurnine lineari oblusiusculo crenulata vcl inte- gerrima, 3 7] poll. lonn^a, IJ 2 lata, glabriuscula , sapra in sicco nifjrescentia, subtus in venis (7iiis usque JO»is) squamulosa, utrinque ad lentem pills adnalis striulata. Stipnlae lato lanceolatae caducac. Folium rudiuientarium parvulutn elliplictim sessile alteri oppositum, J Meceptacula feminea aiillaria scssllia globosa exinvolucrata, matura acliaeaiis subexscrJis cchinulata, cerasoruin nuclei raagnitudine. Peri' gonii phylla 4 lineari spalhulata apice concava. Ovarium eliipticum stigmate subsessili capitellato muricaio. Achacnium eliipticum subcom- pressum subniarginalum subpunctulatum exsuccum. Injlorescentiae mas' culinae in ramorum parte inTenore axillares vel ex axillis denudatis, pe- dunculatae, tbyrsoideae, dicbolome ramosae, ramulis ultimis fasciculato- / florlferis. Perigonium 4-pLyIlum, menibranaceum. Stainina 4,

Forma suppetit foliis latioribus obovatis, 2|- poll. latis et magis aequi- laleris.

3. ELATOSTEMMA SPECTABILE, Miq., ramulis nascen- tibus pctiolis nervoquc juiiiorum medio subtus brcvitcr subbirtellis, fohis alterm's modice petiolalis, inaeqnila- Icralitcr lato-elliplicis breviler acute acuminatis^ basi leviter inaequali integerrimis, cactcrum serratis, tenui- membranaceis, utrinque (pilis adnatis) striulatis, subtus in nervis birtellis, stipulis lineari-lanceolatis scariosis, receptaculis axillaribus soliLariis plerumque cum altero oppositifolio semiglobosis breviter pedunculatis , (in supp. sp.) masculinisj bracteolis cucullatis.

Hab. locis montanis in Javae tlistr, Preaiiger. (JuWGH.)

Friitcx? ramuli scabriuscule puberuli. Petioli 4 6 lin. longi

glabrescentes. Folia in sIcco laete viridla, Sj-plcrumque 7 poH. longa, 3 supra medium lata, venis circiter 7"is erecto-patulis, Stipulae cadu- cae, pollicares, appresse birtellae vel subglabrae. Pedimculi 1 2 lin. longi glabri; receptacula semigloboso-subpellala, subtus striulata, mar- gine repanda, supra floribus masc glabris bractcisquc dircmtis obaita.

4. ELATOSTEMMA PALUDOSUM, Miq., hcrbaccum , sue-

/

20

culeiitum, foliis altcrnis breviter petiolatis, inaequilate- raliter siib-obovato-elliplicis acuminatisj grosse serratisy basi diniiJialo-auriculatis, nasccntibus sublus in nervis hirtcllis, adullis subglabris, stipulis lanceolatis acu- rninatis scariosis glabris, receplaculis axillaribus pe- (lunculalis peltato seniiglobosis, bracteis duabus opposi- tis aniplexis, floribus niasc. brcviter pediccllatis tctran- dris. Procris palitdosa^ Bl. Bijdrag. p. 510.

Hal), m pracrup'is liiiniiclis innbrosis sylvanim An<jrfn*j, in latere mcrid. moults Meiapi^ ad 3700 4000' iJcil. alt.; m. Sept. (jLi>Gll.)

Caulis teste cl. JuKonun?! succulentus, tri-quadrj-pedalis. Ramuli ramosi, nascentes , petioli foliaque sul>tus pubcra. Folia brevissime pefiolata, tenuifer membranacca, pi'is adnafis fere impcrspiculs, quo majora et latiora eo niagis inacquilatera, exferiore latere ad basin in auriculam rotunda'am produclo, altero plane resecto, apice in acumen modicum desirifnlia, grosse et acute serrata , .«ubtriplinervia , S-tuI^o 6 poll. loDj-ra, \\ 2 J lata. iS/i/Jw/ae semipollicares lanccolatae acutae, scarioso hyalinae, decolorcs, ncquaquam rubellae. Peduncnli axillares solitarii, IJ 1 lin. lonjji, {jbibriusculr. Becrptacnla 3 5 lin. crassa. Bractcae involucrantes lalo-rofundatae, juniores apiculatae, basi cobacr- entes, rcceplarulum arcfe jncludontes, virides, pilis quibusdum adnatis substriulalae, flores vix snperantes, Florum iuasc. perigonium 4-par- tinim , pbyllis quadrato-ellipticis acute abrupte apiculalis. Stamina 4 exserla.

Ab bac sequens forma, qnam conspcclficam babco, differt foliis an- gustioribus, pilis adnalis crebrius et distinctlus slriulatis, stipulis Ion- gioribus rubello-maculatis, rcceptacalls pauIo brcvius pedunculatis.

Elat. paludosnm forma rubro-stipula ; ramulis petiolis folii.«qne subtus in nervis tenere birtellis, foiiis subsessilibus obverse lanceolatis longe acuminalis, 1) . 1 valde inaoquali cxtrorsum auriculatis, fjrosse ser- ratis , membranaceis, pilis adnatis utrinquc striulatis, stipulis subspatbu- lato-Ianceoiatis membranaceis medio mbro-maculatis , receptaculis axilla- ribus breviter pedunculatis duabus bracteis inclusis, masculinis.

Hah. in Jfivae vallibus Immidis saxnsis sylrarum mprid, m07itis Merapi ^ ad 3 4000' pod. all., m. Apr. Inc. Trass€?i. (Jogh.)

» Ilcrba snrcosa, pcd- 2 5 alta. Dioica?" ))/7. ?«fl*c. brevKcr pe- dfcellati, bracteis palcaceis niisti, cajiilulum cfficientcs Iruncato-depres- sum, bractiMS duabus communibus lalis opposito-amplectentibus apiculatis cincfum. Scpnla 4 Innceolata, apiculata. Stamina 4, sopalis opposlta, cla:jticc dissllienti;*," (Ji>gii. in sched).

Folia in sicco viridia, plus minus clliptlco-vel obovafo-lanceolala in acumen lonj^nm serratumque dcsinenlia, caeterum grosse acufeque ser- rata, G—Oj poll. Ion ja , \\ fere 2 lata. Stipulac 6—7 lin. lonrjae, tencrae, mcmbranaceae, marjinibus pallidac, cacteruin purpurco-slriu-

- 21

lafo-mamlafan, tlorso rarjs pills inspersae. Pedunculi 1 lin. lonjji

parcc pubcruli.

5. ELATOSTEMMA PEDUNCULOSUM, Miq., herbacenni, glabrum, foliis alteniis, obovato-elliplicis inaeqnilateris, acuminatis, basi extrorsum auriculalis, triplinerviisj grosse serralis, membraiiaccis, glabris, stipu!is niem- branaceis lanceolatis aciiiiiiscoHs glabris vel intus, pilis adnalis (substriiilatis) diutius persislenlibus, pcdunculis axillaribus glabris 1 I^-poliicaribus, receptaculis pel- tato-scmiglobosis, bracteis duabus lalis abrupte apicu- latis ciliolatis amplexis. Procris pabidosa Junoh. herb.

Ilab. in ins, Sumalra, (JrivGH.)

Praecedcnti afifine, a quo e brevlore plirasi Blumeana liaud distln- jruendum foret, cum ipsis speciininibus nostris vpro compnralum, notae difFerentialcs manifestae et indubiae. Exsiccatlonc nin;re8cit, paludosuvi vero viride est. Folia 4J 5 poll. lonfja, \\~-2\ lata, grosse serrata, ia acumen modicum intogerrimum semipoHicare desinentia. Sti- pitlae 2 ^ poll., scariosac, aoutae. Pedunculi tcnucs. Rcceptacula •J poll, in diara. Florcs E. paludosi.

6. ELAT0STEMM4 ULMIFOLIUM, Miq., heibaceum, ad-

scendeiis, seluHs albidis super peLiolos nervosque spar- sis, foliis altcrnis subsi-ssilibus, inaequilateralitcr obo- vato-el!iplicis acute acuminatis grossiuscule serratis, basi extus auriculalis, iutus usque ad nervum medium resccLis, supra pilis adnatis striulntis, demuin subru- gosis, receptaculis axillaribus soliiariis pedunculatis pel- tato-seniiglobosis, supra floribus masculis, aliis pube- risj aliis (aduUioribus?) glabris, dense obsitis.

Hab. in ins. Javae, (JuNGli.)

Folia 2-fcre 3 poll, longa, |— l} lafa , velusliora rurrnIo.«o-s«blacu- nosa. Pedunculi 2—3 lin. InngI, gl.ibri, Rcceptacula scmipollicom in diametro. Florcs masculi , perigoniis qaadriparUlis , florentibus glabris; in quibusdam rccepUculis toti dcnsa tt albicantc pube iustrucli.

7. ELATOSTEMMA CYRTANDRAEFOLU'M, Miq., {Pro^

cris cyrt. Zoll. et Monixzi Syst. Verzekhn. p. 74 satis quadrat). Slipulae saltein pro generis more baud

longae dicendae, lanceolatac, subcarinato-uninerviae.

/

/

99.

N

\

dorso pilosulae. Qaomodo ab hoc differant Procris jmrva et P. memhranaceay Bl. Bijdr.^ e diagnosibus baud dijudicandum.

llab. in m, Javae Ungaran^ Mediiii^ ad 3 5000 ped. alt. Inc. Waderan^ (Ju>Gir.)

8, ELATOSTEMMi CUSPIDIFERrM^IMiQ., fruticosum,

ramulis petiolisque hirtulis, foliis altcrnis breviter pc- tiolalis, inaequilatcralitcr oblongo-lanceolatis longe an- guste acuteque acuminatis, basi leviter inaequali acu- lis et inlegemmis, superne repandulis ipsoque acumine repandulo-crenulatis, triplinerviis, mcmbranaceis, (pilis adnatis) utrinque striulatis, subtus in nervis et secus marginem setuloso-pilosulis, stipulis longis linearibus dorso subcarinato hirteliis, fasciculis axillaribus alte- roque oppositifolio, bracteis duabus amplis, apiculatis, dorso pilosis, obvallatis, floribus masculis quadriparti- tis,